eQuizShow

Arhimed

Natisk i naljagane

Question: Коя от следните единици НЕ е единица за налягане?
а) паскал;
б) нютон- метър;
в) атмосфера;
г) милиметър живачен стълб.
Answer: б) нютон- метър

Question: Две тухли с равни маси са поставени една върху друга така, както е показано на фигурата. Еднакъв ли е натискът върху опората в двата случая?
Answer: Да, защото теглото, с което действат тухлите върху опората, е едно и също.

Question: Две тухли са поставени една върху друга така, както е показано на фигурата. Еднакво ли е налягането върху опората в двата случая?


Answer: Не, p12, защото теглото е едно и също, а площта в 1 е по- голяма от площта в 2.

Question: 8. Коя от следните стойности на налягането е най- голяма?
А) 2000 Pa
Б) 20 hPa
В) 2 kPa
Г) трите стойности са равни.
Answer: Г) трите стойности са равни.

Question: 9. Кой ще създаде по- малко налягане върху пътя: танкът с маса 30 t или леката кола с маса 2 t?


Answer: Танкът. Като използваме формулата за налягане p = F/S = mg/S, получаваме, че колата създава налягане 400 kPa, а танкът- 75 kPa.

Zakon na Paskal

Question: 4. Натискате надолу тапата на бутилка. В кой от следните случаи НЕ е в сила законът на Паскал?
а) захар;
б) вода;
в) въздух;
г) спирт.

Answer: а) захар

Question: 6. В съд с вода разтворили готварска сол. Ще доведе ли това до изменение на налягането върху дъното на съда?
Answer: Разтварянето на готварска сол води до увеличаване на плътността на водата и до повишаване на нивото й. Затова съгласно формулата p=ρgh, налягането върху дъното на съда ще се повиши.

Question: Защо взривът под водата убива рибите?
Answer: Взривът създава във водата ударна вълна- област около взрива с много голямо налягане, което се предава във водата във всички посоки. Когато ударната вълна достигне до рибите, под действието на огромното налягане се пукат плавателните им мехури или се разкъсват вътрешните им органи.

Question: През капака на бъчва, напълнена догоре с вода, е прокарана висока тръба. Когато напълнили тръбата с вода, бъчвата се разпаднала. Защо малкото количество вода, което е поставено в тръбата, спуква бъчвата?


Answer: Водният стълб във високата тръба създава по- високо налягане на водата върху стените на бъчвата. Вследствие на това възниква голямо напрежение в материала на нейните стени. Ако напрежението превиши границата на якостта на материала на обръчите, обръчите се разкъсват.

Question: Съдовете с вода, изобразени на фигурата, имат еднакви площи на дъната си. При кой от тях налягането върху дъното на съда и по- голямо?


Answer: Налягането върху дъното на десния съд е три пъти по- голямо.

Prilojeniya

Question: Принципът на хидравличните машини се основава на:
А) закона на Паскал;
Б) закона на Архимед;
В) закона на Ом;
Г) правилото на Торичели.

Answer: A) закона на Паскал

Question: За да измерите налягането в автомобилните гуми, ще използвате:
А) барометър;
Б) манометър;
В) омметър;
Г) аерометър.

Answer: Б) манометър

Question: Действието на аерометъра се основава на:
А) закона на Паскал;
Б) закона на Архимед;
В) закона на Ом;
Г) правилото на Торичели.
Answer: Б) закона на Архимед

Question: Ще успеем ли да извършим опита на Торичели, ако барометричната тръбичка с живак, след обръщане с отвора надолу поставим не в съд с живак, а в съд с вода?


Answer: Не, живакът е 13,6 пъти по- плътен от водата, затова ще се излее и ще се разположи в слой на дъното на съда, а тръбичката ще се напълни догоре с вода.

Question: С колко паскала налягането на газа в колбата от фигурата е по- голямо от атмосферното налягане, ако височината е h = 0,10 m. Манометърът е пълен с вода (ρ = 1000 kg/m3) . Приемете земното ускорение за g = 10 m/s2.

Answer: Δp = p- pa=ρgh= 1kPa

Zakon na Arhimed

Question: Съгласно със закона на Архимед изтласкващата сила е равна на:
а) обема на изместената течност;
б) теглото на изместената течност;
в) теглото на тялото;
г) масата на изместената течност.
Answer: б) теглото на изместената течност

Question: Известно е, че всяка течност оказва натиск от всички страни върху потопено в нея тяло. Защо тогава изтласкващата сила винаги е насочена нагоре?
Answer: Поради различното хидростатично налягане силите на натиск върху горната и долната повърхност са различни. А изтласкващата сила е равна на разликата от тези две сили.

Question: Три тела, изработени от олово, желязо и алуминий, имат еднакви маси. Телата поотделно се окачват на силомер и се потапят изцяло в чаша с вода. Еднакви ли ще бъдат показанията на силомера?
Answer: Поради различната плътност на веществата оловното топче има най- малък обем, по- голям ще има топчето от желязо и най- голям – топчето от алуминий. Следователно най- голяма изтласкваща сила ще действа върху топчето от алуминий, по- малка- върху топчето от желязо и най- малка- върху топчето от олово. Затова най- голямо ще бъде показанието на силомера, когато на него е окачено тялото от олово, по- малко- при окачване на тялото от желязо и най- малко- при окачване на тялото от алуминий.

Question: Стоманено топче, окачено на нишка, се спуска във вода. Една и съща ли ще бъде изтласкващата сила на различни дълбочини?
Answer: Големината на изтласкващата сила се определя от плътността на течността, обема на изместената от тялото течност и земното ускорение. При потапяне на топчето на различни дълбочини тези величини не се променят, следователно големината на изтласкващата сила ще бъде една и съща.

Question: Каква изтласкваща сила действа на лодка, която измества 3 m3 вода?
Answer: Г) 30 kN
F=ρVg

Plavane na telata

Question: Къде ще потъва повече един кораб- в морето или в реката, ако товарът му не се променя.
Answer: Върху кораба действат две сили- силата на тежестта и Архимедовата сила. Силата на тежестта на кораба и в морето, и в реката е една и съща. Архимедовата сила също трябва да бъде една и съща. Тъй като морската вода е с по- голяма плътност от речната, равенството на големините на двете сили ще се реализира при по- малък обем на изместената от кораба морска вода. Затова в морето корабът ще потъва по- малко.

Question: Защо напълненият с водород балон, веднъж започнал да се издига, достига само до определена височина и спира?
Answer: Тялото се издига в средата от газ, докато плътността на тялото е по- малка от плътността на средата. В атмосферата плътността на въздуха бързо намалява с увеличаване на височината и затова на някаква височина плътностите се изравняват и издигането се прекратява.

Question: Защо не бива да се гаси горящ керосин с вода?
Answer: Керосинът има по- малка плътност от водата, изплава над нея и продължава да гори; освен това увеличеното количество течност се разлива на по- голяма площ и пожарът се разраства.

Question: В съд са налети несместващи си течности: вода, керосин и разтворител. В съда са пуснати три топчета: парафиново, стъклено и корково. Как ще се разположат топчетата?


Answer: Течностите ще се подредят откъм дъното на съда в следния ред: разтворител, вода, керосин. Корковото топче ще плава върху повърхността на керосина, парафиновото- на границата вода- керосин, частично потопено във водата, стъкленото ще потъне на дъното на съда.Question: На едното блюдо на везна се намира чаша с вода и лежаща на дъното й порцеланова фигурка. Чашата е уравновесена с теглилки, поставени на другото блюдо на везната. Ще се запази ли равновесието, ако порцелановата фигурка се извади от чашата и се постави до нея в блюдото?


Answer: Ще се запази.