eQuizShow

FM-kunskap

Arbetsförmedlingen

Question: Aktivitetsstöd 
Answer: Vad heter ersättningen som Arbetsförmedlingen beslutar om? 

Question: Detta ska göras mellan dag 1-14 månaden och då man redovisar t ex vilka jobb man sökt dvs hur man följt den plan man har med Af. 
Answer: Vad är aktivitetsrapportera? 

Question: Lönebidrag är ett ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som en kompensation för att arbetsgivaren anpassar jobbet och arbetsplatsen efter dina förutsättningar. Det finns i tre olika former. 
Answer: Vad är lönebidrag. 

Question: En insats som beslutas av Arbetsförmedlingen, kan t ex vara praktik, utbildning. Det finns sex olika program. 
Answer: Vad är ett program? 

Question:
Answer: Vad är en SIUS-konsulent. 

Hälso- och sjukvård

Question: En person som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och underlättar för patienten att återgå i arbete eller vara kvar i arbete. 
Answer: Vad är rehab-koordinator? 

Question: Ett verktyg som kan ge stöd för oss inom vården att få rutiner som gör att vården blir jämställd. Det är en kroppdel som ingår i verktyget. 
Answer: Vad är genushanden. Tumme; familjesituation, pekfinger;  våld och hot, långfinger; somatik, psykosomatik, ringfinger; alkohol, lillfinger; åter till arbete - social situation 

Question:

Omfattar en snävare del av arbetsmarknaden än det under några år tillämpade begreppet förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Det ska röra sig om vanliga arbeten som den försäkrade trots sin sjukdom kan utföra med ringa eller inga krav på anpassning med hänsyn till hans eller hennes medicinska besvär.
Anställningar som på något sätt subventioneras av det allmänna kan inte anses ingå i begreppet.
Med arbetsmarknaden avses den nationella arbetsmarknaden.
fr HFD, Högsta förvaltningsdomstolen

Answer: Vad är ett normalt förekommande arbete. 

Question: Information om patienten som fylls i av läkare i läkarintyg eller läkarutlåtande enligt ett visst sätt. 
Answer: Vad är D-F-A-kedjan. Diagnos- Funktionsnedsättningar - Aktivitetsbegränsningar 

Question: Den/dessa professioner kan tillföra kunskap som behövs i ett läkarintyg.
Answer: Vad är olika. Individuella bedömningar behövs men nästan alla professioner inom vården har kunskap som kan behövas. 

Försäkringskassan

Question: En ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden
Answer: Vad är sjukersättning? 

Question: Pengar du kan få om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Du kan få ett om du är 19-29 år. 
Answer: Vad är Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Question: En ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. Under tiden med x kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta.
Answer: Vad är Aktivitetsnedsättning vid nedsatt arbetsförmåga. 

Question: En läkare som arbetar inom Försäkringskassan och som kan ge stöd och kunskap till handläggarna med sin medicinska kompetens.
Answer: Vad är FMR - försäkringsmedicinsk rådgivare. 

Question:

Arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge en person har varit sjuk. 


Answer: Vad är Rehabiliteringskedjan. 

Övrigt

Question: En organisationsstruktur för rehabiliteringssamverkan. Fyra parter ingår; närsjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Socialtjänsten.  
Answer: Vad är NAFS?

Question: När ska arbetsgivaren göra en rehab-plan? 
Answer: Om arbetstagaren varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar.

Question: Nämn de två rollerna som kan bistå arbetstagaren på arbetsplatsen? 
Answer: Vad är facket och skyddsombud. 

Question: Svarar för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de olika parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionerna samt olika kommuner. I Umeåregionen finns t ex Ungdoms- och Vuxentorget som finansieras via detta. 
Answer: Vad är samordningsförbund.

Question: Nämn minst fem av de sju diskrimineringsgrunderna
Answer: Vad är kön, könsöverskridande tillhörighet eller uttryck, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Samverkan

Question: Vem är skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete för de arbetstagare som varit frånvarande i 30 dagar på grund av arbetsoförmåga och som kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar. Gäller from 1 juli 2018. 
Answer: Vad är arbetsgivare.

Question: Vem är ansvarig att kalla till ett avstämningsmöte? 
Answer: Vem är Försäkringskassan. 

Question: Vilka organisationer/myndigheter ingår i NAFS? 
Answer: Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun samt kranskommuner. Träffar vid psykiatrin sker 1 g/mån på onsdag em. 
N= Närsjukvård, A= Arbetsförmedlingen, F= Försäkringskassan, S= Socialtjänsten. NAFS finns nu i alla kommuner i Västerbotten utom Dorotea. 


Question: En del av arbetsmarknadstorgen i Umeå-regionen. Ska stödja vuxna 25-64 år i sin arbetsrehabilitering. 
Answer: Vad är Vuxentorget. www.arbetsmarknadstorg-ur.nu. Från psykiatrin jobbar där psykolog och arbetsterapeut 

Question: Kollektivavtalad försäkring som ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan krav på vinst. Idag omfattas nästan 90 % av alla arbetstagare i Sverige av någon försäkring inom detta. 
Answer: Vad är AFA.