eQuizShow

Ot atoma do Kosmosa

Spectri na atoma

Question: Какъв спектър излъчват възбудените водородни атоми?
Answer: линеен

Question: Защо серията на Балмер е открита по- рано от другите серии на водородния атом?
Answer: Тази серия се намира във видимата част от спектъра на водорода.

Question: Кога водородният атом излъчва фотони?
Answer: При "прескачане" на електрона от възбудено състояние в основното си състояние се излъчва фотон с енергия E=hv.

Question: По какво моделът на Бор за водородния атом се прилича с модела на Ръдърфорд?
Answer: В съответствие с модела на Ръдърфорд Бор приема, че електронът се движи по орбита около ядрото, с което си взаимодейства с Кулонова сила.

Question: Фотон с каква енергия трябва да погълне електрон, намиращ се в основно състояние, за да прескочи на трета орбита с n=3?
Answer: E = 12,08 eV

Atomno jadro

Question: От какви частици е изградено атомното ядро?
Answer: Протони и неутрони

Question: По какво се различават изотопите на даден химичен елемент?
Answer: Изотопите имат различен брой неутрони.

Question: Кога ядрата с малък атомен номер са най- стабилни?
Answer: Когато броят на протоните е равен на броя на неутроните.

Question: Енергия на връзката е....
Answer: Енергията, необходима за разделянето на атомното ядро на отделни неподвижни нуклони, които не си взаимодействат помежду си.

Question: Как се определя масовият дефект?
Answer: Масовият дефект е равен на разликата между сумата от масите на изходните свободни протони и неутрони и масата на ядрото.

Radioactivnost

Question: Кой учен открива естествената радиоактивност?
Answer: Френският физик Анри Бекерел

Question: С откриването кои химични елементи е свързано името на Мария Кюри?
Answer: С откриването на радий и полоний.

Question: Как се променя броят на неутроните в ядро, претърпяло бета- разпадане?
Answer: При бета- разпадане един неутрон се превръща в протон и ядрото излъчва електрон, т.е броят на неутроните намалява.

Question: Кой от трите вида лъчи (алфа-, бета- и гама-) не се отклонява в магнитно поле и защо?
Answer: Не се отклоняват гама- лъчите, защото нямат заряд.

Question: Ако периодът на полуразпадане на един изотоп е 140 денонощия, то след колко денонощия броят на радиоактивните ядра ще намалее 4 пъти?
Answer: След 280 денонощия.

Yadreni reakcii

Question: Кой учен е осъществил първата ядрена реакция през 1919 година?
Answer: Ърнест Ръдърфорд

Question: Кои закони са валидни при ядрените реакции?
Answer: Законите за запазване на електричния заряд, на броя на нуклоните, на енергията.

Question: Реакцията на делене на уран- 235 в ядрен реактор протича при бомбандиране с....
Answer: бавни неутрони

Question: При какви условия може да се осъществи ядрен синтез?
Answer: Леките ядра трябва да имат значителна кинетична енергия, за да преодолеят Кулоновите сили на отблъскване.

Question: При какви условия протича верижна реакция на делене?
Answer: Верижна реакция може да започне и да се поддържа само ако броят на неутроните от дадено поколение е по- голям или равен на броя на неутроните от предишното поколение.

Zvesdi i Vselena

Question: Кой вид ядрена реакция е източник на енергия в звездите?
Answer: Термоядрен синтез

Question: Цветът на звездите се определя от...
Answer: температурата им.

Question: Теорията за Големия взрив е теория за...
Answer: раждането на Вселената.

Question: Какъв е последният стайдий от еволюцията на звезда, която има 100 пъти по- голяма маса от масата на Слънцето?
Answer: Превръща се в черна дупка.

Question: Съгласно със закона на Хъбл Вселената се...
Answer: разширява.